Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Initial vurdering og kontroller

(* = NORHIV variabel)

Alle som tester positivt for hiv bør snarest henvises til infeksjonsmedisiner for initial vurdering. Alle hivklinikker må ha en ansvarlig lege (infeksjonsmedisiner) med oppdatert kunnskap og erfaring med behandling av hivpasienter. Alle hivpasienter bør ha en fastlege som er informert om diagnosen, og som hivspesialisten kan samarbeide med.

Førstegangskonsultasjon, kartlegging

 • Dato for første positive hivtest i Norge.*
 • Dato for første positive hivtest utenfor Norge.*
 • Fødeland.*
 • Antatt smittemåte.*
 • Antatt smittested.*
 • Brukte pasienten hivmedisiner før diagnosetidspunktet i Norge?*
 • Hvis hivmedisiner før diagnosetidspunktet i Norge: Dato for start.*
 • Type hivmedisiner + start/stopp datoer og evt. årsak til stopp.*
 • Informasjon/inklusjon NORHIV*, evt. med tolk.
 • Bruk av PEP eller PrEP nå og tidligere. Risikosituasjon(er).
 • Hivrelaterte symptomer og funn (se tabell 2).
 • Medikamenter inkludert naturpreparater og prevensjonsmidler.
 • Utdannelse, arbeid, partner og barn (hiv-status), oppholdstillatelse, bolig, økonomi, reisevirksomhet til utlandet, seksualanamnese.
 • Tidligere sykdommer (inkludert seksuelt overførbare infeksjoner), arv (kardiovaskulær sykdom, kreft, diabetes, benskjørhet, nyresykdom), allergi, fysisk aktivitet, naturlige funksjoner.
 • Psyke og behov for ekstra samtaler.
 • Tuberkulose-anamnese hos innvandrere fra land med høy tuberkuloseforekomst.
 • Detaljert rusmiddelanamnese: Røyk, alkohol, hasj, poppers, benzodiazepiner, ecstacy, kokain, heroin. «Chemsex» = metamfetamin + mefedron + GHB.
 • Status inkludert fauces, glandler (hals, aksiller, lyske), utslett, blodtrykk, puls, høyde, vekt.

Førstegangskonsultasjon, prøvetaking

 • Hiv-konfirmasjonstest ved behov. Oppgi første dato for hivdiagnose, hvilken lab og navn på legen som mottok første prøve, dvs. legen som er ansvarlig for å sende MSIS-melding.
 • Virologi: hiv-RNA* og primærresistens*
 • CD4*/CD8.
 • Hb, leukocytter med diff, trombocytter, bilirubin, ALAT, ALP, Ca, P, kreatinin, eGFR*, HbA1c*, totalkolesterol, LDL, HDL, triglyserider.
 • Serologi: Toxoplasma, CMV, EBV, hepatitt A/B/C, syfilis.
 • HLA-B*5701 – hvis behandling med abakavir vurderes.
 • TB-IGRA.
 • Urinstix: Røde, hvite, glukose, proteiner. U-protein/kreatinin-ratio hvis positiv urinstix på protein.
 • SOI-sjekk, se eget avsnitt.
 • Kvinner: Cervixutstryk hos fastlege eller gynekolog.
 • (Røntgen thorax, EKG)

Den første tiden

 • Psykososial kartlegging: Familie, nettverk, bolig, økonomi. Behov for kontakt med samtalepartner, psykiater, rusomsorg, sosionom, trygdekontor, ernæringsfysiolog.
 • Tannbehandling: Rett til refusjon av utgifter til infeksjonsforebyggende tannbehandling er knyttet til om pasienten har immunsvikt som gir økt risiko for infeksjoner. Hvis pasienten oppfyller kriteriet må erklæringen inneholde følgende formulering for å utløse refusjon: «Infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjeve/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko, og den risikoen har sammenheng med hivinfeksjonen og/eller behandlingen».
 • Smittesporing: Sjekke om noe gjenstår. Nominativ MSIS-melding hvis pasienten ikke er diagnostisert i Norge tidligere, eller kun er testet med
 • Samtale om smittsomhet og Smittevernloven.
 • Rettigheter og plikter Smittevernloven § 4.
 • Informasjon om pasientorganisasjoner.
 • Samtale om sex og samliv, barneønske, PrEP og PEP.
 • Vaksinasjon, se eget avsnitt.
  Samtale om viktigheten av å ha en fastlege.
 • Kartlegge behov for hjelp til røykeslutt eller å redusere bruk av alkohol og/eller andre rusmidler.
 • Kartlegge kardiovaskulær risiko ved hjelp av risikoberegningsverktøy, f.eks. NORRISK 2.

Kontroller

 • Det første året kommer pasienten oftest til 3-6 kontroller før alt er gjort og pasienten er stabilisert på et passende medikamentregime. Stabile pasienter kan gå til kontroll 1 gang pr år, men pasienter uten viruskontroll bør man ha kontakt med – direkte eller indirekte – hver 3 md.
 • Spørre om det har vært noen nye hendelser/sykdommer siden sist, evt. nye medisiner.
 • Nytilkomne symptomer/plager? kronisk hoste, hetetokter, vannlatningsbesvær, blod i avføringen? Spesielt hos de med immunsvikt (CD4 <350-400/µl) er det viktig å være oppmerksom på symptomer og funn som kan gi mistanke om kreft.
 • Skrive H-resept. Sjekke interaksjoner mot medikamenter/ naturpreparater.
 • Blodtrykk, vekt, røykestatus.
 • Psykisk helse (depresjon/ angst/ ensomhet/ rus).
 • Behov for tilleggsprøver mht. kronisk hepatitt B eller C? Behandle hepatitt C?
 • Behov for vaksiner - se eget avsnitt.
 • Behov for SOI-sjekk? Samtale omkring smitte og det å beskytte seg selv og andre mot smittsomme sykdommer.
 • Følge nasjonale screeningprogrammer, se eget punkt.
 • Andre aktuelle tema: seksualitet, partner, barneønske, prevensjon.
 • Hiv-RNA: Årlig hos velbehandlede. Hyppigere hvis > 50 kopier/ml.
 • CD4: Årlige kontroller er hovedregel hos velbehandlede, sjeldnere målinger hos pasienter med CD4 > 500/µL kan vurderes. 
 • Aktuelle prøver: SR, Hb, leukocytter med diff, trombocytter, bilirubin, ALAT, ALP, Ca, P, CK, kreatinin, eGFR.
 • HbA1c, total kolesterol, LDL, HDL, triglyserider.
 • Screening serologi hepatitt B/C + syfilis. Pasienter som tidligere er behandlet for hepatitt C og fortsatt utsetter seg for HCV-risiko skal screenes med HCV PCR.
 • Ved nyresvikt, diabetes mellitus, hypertensjon og ved bruk av TDF: U-protein/kreatinin og U-albumin/kreatinin.

Vaksinering

 • Pneumokokker: I FHIs vaksinasjonsveileder anbefales alle personer som lever med hiv pneumokokkvaksinasjon uavhengig av CD4-nivå. Det offentlige dekker Først gis PKV20 (Apexxnar®) som er godkjent på Blåreseptforskriften §4. Etter et intervall på minst 2 måneder gis PPV23 (Pneumovax®) for å dekke flere serotyper. Hvis pasienten tidligere har fått en dose PPV23 skal det gå minst ett år før pasienten får PKV20. FHI anbefaler revaksinasjon med PPV23 etter 6 år (ikke tidligere) på grunn av svekket beskyttelse av PPV over tid. PKV-beskyttelsen holder seg og trenger derfor ikke slik oppfriskning.
 • Hepatitt A: Anbefales til alle MSM som er seronegative, men de må betale selv. Stoffmisbrukere og personer med kronisk leversykdom får det
 • Hepatitt B: Anbefales til mange ulike grupper (se FHIs vaksinasjonsveileder). Hvis indikasjonen kun er generell reisevaksinasjon, må de betale selv.
 • HPV: Anbefales til alle <26 år (MSM <45 år) og de som er behandlet for høygradige celleforandringer, men de må betale den selv. Gardasil 9® dekker HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58, dvs. beskytter både mot kjønnsvorter og analkreft.
 • VZV: Inaktivert rekombinant VZV-vaksine (Shingrix®) beskytter mot helvetesild og anbefales de med nedsatt immunforsvar på grunn av hivinfeksjon (CD4 <350-400/µl), spesielt de >50 år, men de må betale
 • Influensa: Anbefales Kan gjøres hos fastlegen eller på apoteket.
 • Covid-19: Anbefales alle. Gjøres i regi av kommunen. Ved avansert og ubehandlet hivinfeksjon vil man kunne tilhøre risikogruppen immunsvikt og ha behov for ekstra booster. Se FHIs råd.
 • Mpox: Se Mpox (FHI).